ΕΣΔΕΠ - ΑΠΘ

Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
————————————

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία “Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ.” με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι ορθογώνια και έχει αριστερά το σύμβολό του και το χρόνο ίδρυσής του (1985) και δεξιά την επωνυμία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:
α.- Η προώθηση του εκδημοκρατισμού των ΑΕΙ και η μελέτη των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας από την άποψη του προγραμματισμού, της οργάνωσης και λειτουργίας.
β.- Η άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που πραγματοποιείται στα ΑΕΙ, ο προσανατολισμός τους προς τις ανάγκες μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, η σύνδεση των ΑΕΙ με την ελληνική κοινωνία.
γ.- Η προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του, η διεκδίκηση επίλυσης όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική τους εξέλιξη.
δ.- Η διεκδίκηση των μισθολογικών, συνταξιοδοτικών και άλλων σχετικών θεμάτων.
ε.- Η προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

ΑΡΘΡΟ 3

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιώκεται:
α.- με την ενημέρωση, ενεργοποίηση και αγωνιστική κινητοποίηση των μελών του Συλλόγου,
β.- με τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
γ.- με τη συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της χώρας, καθώς και με τους Συλλόγους των άλλων Φορέων του Α.Π.Θ.,
δ.- με τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη - Δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΑΡΘΡΟ 4

1.- Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.
2.- Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να είναι όσοι κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση και ασκούν διδακτικό-ερευνητικό έργο οποιασδήποτε μορφής στο Α.Π.Θ.
3.- Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στην επίτευξη των σκοπών του, χωρίς να είναι μέλη του, ή είχαν εξαιρετική συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού. Τα επίτιμα μέλη, εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη, δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 5

1.- Η εγγραφή των μελών στο μητρώο του Συλλόγου γίνεται ύστερα από γραπτή αίτησή τους και έγκριση από το Δ.Σ. Για την εγγραφή τους καταβάλλουν το ποσό εγγραφής, που προβλέπεται στο άρθρο 9.
2.- Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να εγγράψει κάποιον, που υπέβαλε αίτηση, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, όπου συζητιέται υποχρεωτικά η αίτησή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σ’ αυτές για κάθε θέμα, να εκλέγουν και να εκλέγονται σ’ όλα τα όργανα του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να αποδέχονται τις αποφάσεις των νόμιμων οργάνων του (Δ.Σ., Γ.Σ.). Ακόμη τα μέλη θα πρέπει να βοηθούν με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών και γενικά στην πλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8

1.- Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν ελεύθερα από αυτόν και να διαγράφονται από το μητρώο των μελών ύστερα από γραπτή αίτησή τους.
2.- Μέλη του Συλλόγου, που αποχωρούν μ’ οποιονδήποτε τρόπο από θέση που κατέχουν στο Α.Π.Θ., διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ.
3.- Μέλη του Συλλόγου, που παραβιάζουν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των νομίμων οργάνων του ή καθυστερούν αδικαιολόγητα και παρά τις ειδοποιήσεις του ταμία τη συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια, διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Η απόφαση της διαγραφής ή μη παίρνεται από τα 2/3 των παρευρισκόμενων μελών στη Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει γραπτά το υπό διαγραφή μέλος, το οποίο έχει το δικαίωμα να αναπτύξει στη Γ.Σ. τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει, αντί τη διαγραφή ενός μέλους, τον προσωρινό αποκλεισμό από τις διαδικασίες του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόροι του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 9

1.- Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται σαν τέλη εγγραφής καθώς και οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του. Το ποσό εγγραφής, η μηνιαία συνδρομή ή η αναπροσαρμογή τους καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ..
2.- Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές των μελών, που επιβάλλονται από το Δ.Σ., οι προσφορές μη μελών του Συλλόγου, οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα, εκδηλώσεις κλπ.

ΑΡΘΡΟ 10

1.- Κάθε ποσό πάνω από 2.500 Ευρώ πρέπει να κατατίθεται σε λογαριασμό, που έχει ο Σύλλογος σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανάληψη χρημάτων μπορεί να γίνεται από τον Ταμία και αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο, πάντα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
2.- Η είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου γίνεται από τον Ταμία με την έκδοση διπλότυπης απόδειξης από μπλοκ σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3.- Η πληρωμή των δαπανών γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με βάση χρηματικό ένταλμα, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο θεωρημένο από Πρόεδρο και Γραμματέα και που εξοφλείται όταν το προσκομίσει ο δικαιούχος στον Ταμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διοίκηση του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 11

1.- Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 αυτού του καταστατικού.
2.- Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί δύο χρόνια. Αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου του μεθεπόμενου χρόνου με την επιφύλαξη του άρθρου 26.
3.- Το Δ.Σ., που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες, συγκαλείται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και Ταμία με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του το προηγούμενο, το οποίο μετά τη συγκρότηση του νέου παραδίδει σ’ αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου. Κατά τη διαδικασία αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12

1.- Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
2.- Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 13

1.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά με πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του. Η πρόσκληση, μαζί με τα θέματα που προτείνονται, κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, που προτείνονται από άλλα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αποφασισθεί από το όργανο με πλειοψηφία.
2.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση.
3.- Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορεί να τις παρακολουθεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί.

ΑΡΘΡΟ 14

1.- Ο Πρόεδρος προϊσταται στο Δ.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο διοικητικής ή διαχειριστικής φύσης και εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια, στις αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο (εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δ.Σ.).
2.- Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.
3.- Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή αν αυτός δεν ασκεί τα καθήκοντά του πάνω από 2 μήνες, αντικαθίσταται με πρωτοβουλία των άλλων μελών του Δ.Σ. και ύστερα από απόφαση του οργάνου την κενή θέση στο Δ.Σ. παίρνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού. Στη συνέχεια γίνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. νέα εκλογή προεδρείου, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος χάνει την έδρα, η οποία περιέρχεται στον επόμενο συνδυασμό σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά εντάλματα και τις αποδείξεις εισπράξεων, γράφει την αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των χρημάτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλία εσόδων και εξόδων καθώς και τα υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο ταμίας κάνει τον ισολογισμό του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17

1.- Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους του Δ.Σ. (εκτός του Προέδρου) αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού. Αν είναι μέλος του Προεδρείου γίνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. νέα εκλογή για τις θέσεις αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος χάνει την έδρα, η οποία περιέρχεται στον επόμενο συνδυασμό σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1.
2.- Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 4 καθαρά τακτικές συνεδριάσεις ή 8 συνολικά, αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον τρόπο που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.
3.- Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, το Δ.Σ. ορίζει προσωρινούς αναπληρωματικούς τους.

ΑΡΘΡΟ 18

1.- Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται κάθε δύο χρόνια από την Εξελεγκτική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. παρέχει στην Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
2.- Η Ε.Ε., αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την Τ. Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ., όπως ορίζεται στα άρθρα 23-25. Μετά την εκλογή τους τα 3 μέλη της Ε.Ε. συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρό της Ε.Ε..
3.- Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. από την Ε.Ε. γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Ε. αμέσως μετά την προκήρυξη αυτής της Τ.Γ.Σ. από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 19

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.

ΑΡΘΡΟ 20

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του μηνός Νοεμβρίου. Σε Τ.Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλλει για έγκριση έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό ισολογισμό. Αυτή η Τ.Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή και ορίζει μέσα στο 3ο 10ήμερο του Νοεμβρίου την ημέρα των αρχαιρεσιών για την εκλογή των νέων οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή).
2.- Το Δ.Σ. που συγκαλεί την Τ.Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει με ατομικές προσκλήσεις προς όλα τα μέλη του Συλλόγου την ακριβή ημερομηνία, ώρα και χώρο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τ.Γ.Σ. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν και θέματα που θα προταθούν εγγράφως προς το Δ.Σ. από το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Τα θέματα αυτά πρέπει επίσης να ανακοινωθούν σε όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως παραπάνω.
3.- Αμέσως μετά την διαπίστωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ύπαρξης απαρτίας της Τ.Γ.Σ., εκλέγεται 3μελές προεδρείο από μη μέλη του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού και σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται κατά σειρά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Τ.Γ.Σ. Αν χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου μέλους του Προεδρείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
4.- Η Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα μισά από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται από το Δ.Σ. επαναληπτική Τ.Γ.Σ. όχι νωρίτερα από 7 και όχι αργότερα από 15 ημέρες, σε ημερομηνία που γίνεται στα μέλη γνωστή τουλάχιστον 3 μέρες πριν, όπως στην παρ. 3 αυτού του άρθρου. Η επαναληπτική Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
5.- Οι αποφάσεις στην Τ.Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 21

1.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως και η Τ.Γ.Σ .για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα που απασχολούν το Σύλλογο καθώς και για την εκλογή οργάνων του Συλλόγου στην περίπτωση, που μέλη τους παραιτήθηκαν, παύθηκαν, δεν βρίσκονται στη ζωή και έπαψαν να ασκούν τα καθήκοντά τους και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από αναπληρωματικά μέλη για οποιοδήποτε λόγο. Τα όργανα του Συλλόγου που θα εκλεγούν από τέτοια Ε.Γ.Σ. συνεχίζουν το υπόλοιπο της θητείας εκείνων που αντικαταστάθηκαν.
2.- Η Ε.Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας του στη σχετική συνεδρίαση, την Ε.Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και σε περίπτωση απουσίας, και των δύο ο Γραμματέας. Επίσης το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Ε.Γ.Σ., αν αυτό ζητηθεί εγγράφως, από το 1/5 των μελών του Συλλόγου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.
3.- Οι Ε.Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ’ αυτές το 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Ε.Γ.Σ. το νωρίτερο σε 7 και το αργότερο σε 15 μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/4 των τακτικών μελών του Συλλόγου.
4.- Οι Ε.Γ.Σ. διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο, που εκλέγεται αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας με ανάταση χεριού και σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται κατά σειρά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

1.- Οι Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου ή για τη διάλυσή του σύμφωνα με το άρθρο 28. Συγκαλούνται από το Δ.Σ. ή έπειτα από αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του καταστατικού, των οποίων ζητείται η τροποποίηση καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
2.- Η Κ.Γ.Σ. (με την εξαίρεση του άρθρου 28) βρίσκεται σε απαρτία, αν σ’ αυτή παρευρίσκονται τα μισά συν ένα τακτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία, ορίζεται επαναληπτική Κ.Γ.Σ. σε ημερομηνία όχι νωρίτερα από 7 και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την πρώτη. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των τακτικών μελών.
3.- Η Κ.Γ.Σ. διευθύνεται από 3μελές προεδρείο, που εκλέγεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 4. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Αρχαιρεσίες

ΑΡΘΡΟ 23

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε χρόνο με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει το πολύ 9 ονόματα για το Δ.Σ. και 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2.- Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον ψηφοδέλτιο συνδυασμού και μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε κάθε μεμονωμένη υποψηφιότητα θεωρείται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με ένα ανεξάρτητο υποψήφιο.
3.- Αν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασμών, αλλά μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα.
4.- Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή (που εκλέγει η Τ.Γ.Σ.) μέχρι την παραμονή των εκλογών που όρισε η Τ.Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20.
5.- Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση επαρκών εντύπων ή πολυγραφημένων ψηφοδελτίων με το ίδιο χρώμα και τις ίδιες διαστάσεις καθώς και για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων και φακέλων. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε 2 τμήματα που γράφουν με κεφαλαία γράμματα “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ” και “ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” αντίστοιχα και έχουν από κάτω τα ονόματα των υποψηφίων.
6.- Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει με σταυρό, στο αριστερό μέρος, όσους θέλει υποψήφιους του συνδυασμού. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού χωρίς κανένα σταυρό, θεωρείται ότι έχει σταυρό σε όλους τους υποψήφιους.
7.- Αν υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, που συγκροτείται στην περίπτωση της παρ. 3 αυτού του άρθρου, τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι 5 (πέντε) ονόματα για το Δ.Σ. και μέχρι 2 για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είτε για το Δ.Σ. είτε για την Ε.Ε. είναι συνολικά άκυρο, ενώ ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό θεωρείται λευκό.
8.- Κάθε ψηφοδέλτιο, που έχει σ’ άλλο σημείο, από το καθορισμένο στην παρ. 6, το σταυρό ή έχει σημειωμένους υποψήφιους μ’ άλλο τρόπο ή έχει άλλα διακριτικά σημάδια είναι άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 24

1.- Η εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ. και είναι 5μελής. Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι 3 σταυρούς. Την ευθύνη εκλογής της εφορευτικής επιτροπής έχει το Προεδρείο της Τ.Γ.Σ.
2.- Αμέσως, μετά την εκλογή της η εφορευτική επιτροπή εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της παραλαμβάνοντας από το Δ.Σ. κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.
3.- Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων, φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, καθορίζει τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ελέγχει την ταυτότητα των ψηφοφόρων, αν είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εκλογής. Για κάθε ζήτημα, που μπορεί να προκύψει, η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25

1.- Για την ανακήρυξη των εκλεγομένων, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει πρώτα την κατανομή των 9 θέσεων του Δ.Σ. ανάμεσα στους συνδυασμούς, που πήραν μέρος στις εκλογές (κάθε μεμονωμένος υποψήφιος θεωρείται “συνδυασμός” στην περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 2), με το σύστημα της απλής αναλογικής. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται το εκλογικό μέτρο, που είναι το πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ.. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των ψηφοδελτίων, που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει είναι ο αριθμός των θέσεων, που παίρνει ο κάθε συνδυασμός. Αν με τον τρόπο αυτό μένει αδιάθετος ένας αριθμός θέσεων αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς σε δεύτερη κατανομή και κατά τη σειρά μεγέθους του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προέκυψε από τη διαίρεση του αριθμού των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός δια του εκλογικού μέτρου. Στη συνέχεια, γίνεται ανάδειξη των επιτυχόντων υποψηφίων κάθε συνδυασμού με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.
2.- Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (άρθρο 23 παρ. 3) επιτυχόντες είναι οι 9 πρώτοι υποψήφιοι, με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.
3.- Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
4.- Για την κατανομή των θέσεων της Ε.Ε. ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Τ.Γ.Σ. μπορεί με πρόταση του Δ.Σ. να αναβάλλει τις αρχαιρεσίες το πολύ για 2 μήνες, ορίζοντας όμως ταυτόχρονα την ακριβή ημερομηνία που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 27

Το καταστατικό αυτό μπορεί ν’ αλλάξει σ’ όλα τα σημεία του από Καταστατική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22. Ειδικά για την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου χρειάζεται η συμφωνία όλων των μελών του. Τα μέλη, που απουσιάζουν από τη Συνέλευση, δίνουν γραπτή συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 28

1.- Ο Σύλλογος διαλύεται από Κ.Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά γι′ αυτό το σκοπό. Η Συνέλευση είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα ? των τακτικών μελών. Η απόφαση για τη διάλυση χρειάζεται την πλειοψηφία των ? των παρευρισκομένων μελών, ενώ για τα υπόλοιπα σημεία της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 22 του καταστατικού.
2.- Η διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την εκκαθάριση όλη η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη ΦΕΑΠΘ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 29

Μέχρι την οριστική έγκριση του παρόντος καταστατικού, εκλέγεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα αυτού του καταστατικού. Μετά την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των κανονικών οργάνων του Συλλόγου μέσα σε 1 μήνα από την έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 30

Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό αποτελείται από 30 άρθρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γιάννης Μυλόπουλος

Ο Γραμματέας Δημ. Χασάπης

Σχετικά

Καταστατικό ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ

© 2009 ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ